Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania nagroda IKAR JAKOŚCI im. Prof. Romualda Kolmana w edycji 2020 trafiła do rąk mgr inż. Marty Szczepaniak. Nagrodzona praca nosi tytuł: „Wpływ sposobu przepływu informacji na produktywność systemu wytwarzania w produkcji jednostkowej”, a promotorem była dr inż. Justyna Trojanowska z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundatorem nagrody głównej jest gliwicka firma Marco sp. z o.o.

Pani Marto, serdeczne gratulacje! Pokonała Pani kandydatów z całej Polski i zdobyła główną nagrodę, która poza honorowym wyróżnieniem zawiera także czek na dwa tysiące złotych oraz staż w firmie Marco. Jak się Pani czuje z tym wyjątkowym wyróżnieniem?

Dziękuję za gratulacje. Bardzo mi miło, że doceniono wkład, jaki włożyłam w pisanie, badania i szukanie rozwiązań. Spędziłam wiele godzin na rozmaitych analizach, rozmowach z pracownikami firmy w tzw. gemba (jap. miejsce wykonywania rzeczywistej pracy – przyp. red.). Cieszę się, że Kapituła dostrzegła wartość mojej pracy magisterskiej i że wyróżniła się ona na tle innych zgłoszonych do konkursu.

Jak Pani sądzi: Czy bycie IKAREM JAKOŚCI pomoże w karierze zawodowej?

Zdecydowanie. Wyróżnienie motywuje mnie do działania, rozwijania się i poszerzania horyzontów. Pokazuje, że warto angażować się w działania wykraczające poza standard. To, że ktoś zadał sobie trud i przeczytał moją pracę i jeszcze uznał, że jest wystarczająco dobra, aby zwyciężyć, daje mi ogromny power do działania. Zwłaszcza, że staram się pisać nie tylko dla siebie na zasadzie zrobione – oddane – zapomniane, ale po to, aby dać rzeczywistą wartość, rzeczywiste rozwiązania, które mogą być skuteczne i wdrażane z wymiernymi korzyściami.

Jakie zatem korzyści wypłynęły z Pani pracy?

Moja praca dotyczy analizy przepływu informacji i tego, jak wpływa ona na realizowanie procesów w firmie, jak ważna jest odpowiednia komunikacja w realizacji zleceń produkcyjnych i jej wpływ na produkt finalny, który otrzymuje klient. Jest to szczególnie ważne, bo – jak się okazuje – często dochodzi do rozbieżności między tym, co powiedzieliśmy, a tym, co chcieliśmy powiedzieć lub spodziewaliśmy się, że będzie zrozumiane, lub – co zaskakujące – że będzie dorozumiane w tle, to znaczy, że nasz rozmówca się domyśli, czego oczekujemy.

Co dokładnie było przedmiotem badania?

Zadanie brzmiało: jak skrócić czas realizacji poszczególnych działań w toku produkcji i montażu oraz jak przyspieszyć proces podejmowania decyzji w taki sposób, aby nie powodowały one zatrzymywania działań, bo np. wysłaliśmy maila i już trzeci dzień czekamy na odpowiedź, a produkcja stoi.

Rozwiązania, które Pani zaproponowała, były wdrażane. Z jakim efektem?

Czas realizacji zadań montażowych skrócił się o 11 proc., a podejmowanie decyzji stało się prawie natychmiastowe.

Jakie ma Pani dalsze plany zawodowe?

W przyszłości zamierzam połączyć rozwój zawodowy i naukowy, powrócić do pisania artykułów czy brania udziału w projektach, które realizowane są w Politechnice Poznańskiej.

Życzymy powodzenia i dziękujemy za rozmowę.
Marcin Kałużny

Dr inż. Justyna Trojanowska, promotorka pracy, pracuje na Politechnice Poznańskiej od 2012 r. Specjalizuje się w planowaniu i sterowaniu produkcją. Od lutego 2020 r. pełni funkcję redaktora serii „Lecture Notes in Mechanical Engineering” w wydawnictwie Springer, a od września 2020 r. jest prodziekanem ds. współpracy z gospodarką na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Serdeczne gratulacje dla Marty. Jestem z niej ogromnie dumna! Marta Szczepaniak w trakcie studiów należała do prowadzonego przez mnie Koła Naukowego PRIME. Dała się poznać jako kreatywna i wyjątkowo samodzielna osoba. Moja rola jako promotora w trakcie pisania pracy magisterskiej ograniczała się w zasadzie do mentoringu. Oczywiście omawiałyśmy i przedyskutowywałyśmy niektóre z poruszanych kwestii, ale Marta nie wymagała nadmiernego prowadzenia. Jej praca jest wyjątkowa. Sięga bowiem dalej niż standardowe prace magisterskie. Zawiera nie tylko sporo odniesień do literatury, ale także rozwiązuje konkretny, globalny problem, jaki wystąpił w związku z przepływem informacji w firmie, w której odbywała staż. Marta przedstawiła gotowe rozwiązania, z których część wdrożono z sukcesem. I to jest największa wartość tej pracy, bo jedną z najtrudniejszych rzeczy, poza wymyśleniem rozwiązania, jest przekonanie kierownictwa i pracowników do wdrożenia zmiany.


V edycja

ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana

Ideą konkursu jest promowanie tematyki związanej z jakością oraz propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na działalność organizacji. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. IKAR JAKOŚCI objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem konkursu i fundatorem nagrody finansowej oraz stażu dla zwycięzcy – Laureata Konkursu jest firma Marco Sp. z o.o. – turkusowa organizacja.
W piątej edycji konkursu Kapituła Konkursu najwyżej oceniła pracę autorstwa Pani mgr Marty Szczepaniak – absolwentki Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Mechanicznej – pt. „Wpływ sposobu przepływu informacji na produktywność systemu wytwarzania w produkcji jednostkowej”. Promotorem pracy jest Pani dr inż. Justyna Trojanowska.

Do konkursu zgłoszono także pięć następujących prac:

  1. „Wykorzystanie metod i narzędzi jakości do doskonalenia procesów w wybranym przedsiębiorstwie” – praca inżynierska, współautorska: Weroniki Knapik, Joanny Michałowskiej, Małgorzaty Rossa – promotorem pracy jest Pani dr inż. Anna Mazur, Politechnika Poznańska;
  2. „Outsourcing funkcji personalnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym” – praca licencjacka, autorstwa Pani Martyny Dusik – promotorem pracy jest Pan dr Bernard Bińczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
  3. „Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej w świetle opinii społecznej” – praca magisterska, autorstwa Pani Marii Bajak – promotorem pracy jest Pan prof. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
  4. „Projekt doskonalenia funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem metod kwalitonomicznych na przykładzie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000” – praca inżynierska, autorstwa Pana Kevina Olivera Neelsena – promotorem pracy jest Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Warszawska;
  5. „Projekt doskonalenia jakości wybranego procesu w przedsiębiorstwie X” – praca inżynierska, autorstwa Pana Jakuba Zielińskiego – promotorem pracy jest Pani dr inż. Anna Dobrowolska, Politechnika Wrocławska.

W mijającej edycji zakres zgłoszonych do konkursu prac był bardzo interesujący. We wszystkich pracach dominował praktyczny aspekt wykorzystania wyników przeprowadzonych badań i analiz, co stanowiło jedne z ważnych kryteriów oceny prac wśród pozostałych – takich jak oryginalność pracy, poziom merytoryczny pracy, w tym zastosowane metody badawcze, przydatność pracy – jej wyników w aspekcie naukowym, komunikatywność przekazu w prezentowaniu istotności tematu pracy i osiągnięcia celu.

Gratulujemy Laureatce i Pani Promotor, a także pozostałym uczestnikom konkursu!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjaqualitas.pl.

Marek Roszak,
Przewodniczący Kapituły Konkursu


Marek Śliboda, Prezes Zarządu Marco Sp. z o.o., Fundator nagrody głównej

W procesie rozwoju i poszerzania świadomości firmy Marco sp. z o.o. i Fundacji Marco Pomaga dostrzegliśmy, że największy potencjał drzemie w edukowaniu i wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci i dorosłych. To właśnie ten kierunek chcemy objąć na najbliższe lata. Dlatego cieszymy się, że możemy być częścią projektu Ikar Jakości. Inwestowanie w talenty, pasje i naukę zawsze będzie miało pozytywny skutek, a wartość dodana generowana przy okazji każdorazowo nas zaskakuje. Szczególnie w dzisiejszym świecie tworzenie i pielęgnowanie relacji międzyludzkich ma ogromne znaczenie, dlatego cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do inicjatywy, która daje szansę na tworzenie między innymi takich relacji. Mamy głęboką nadzieję, że nasze wsparcie, zarówno finansowe jak i merytoryczne, będzie miało realny wpływ na pozytywną zmianę naszego otoczenia.