Młodzi naukowcy mają problem z dostępem do danych

 

Rozmowa z Izabelą Bonczek, laureatką VI edycji IKARA JAKOŚCI, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. prof. Romualda Kolmana

 

Przede wszystkim serdecznie gratulujemy świetnej pracy dyplomowej, dzięki której pokonała Pani konkurentów i zdobyła tytuł IKAR JAKOŚCI 2021!

Dziękuję, choć muszę przyznać, że jestem nieco zaskoczona, bowiem praca inżynierska była moją pierwszą pracą naukową. Nie spodziewałam się wygranej, choć mój promotor
dr hab. inż. Adam Deptuła powtarzał, żebym w siebie wierzyła.

Nagrodzona praca pod tytułem: Analiza SMED na podstawie wybranego procesu przedsiębiorstwa, powstała na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Czego dokładnie dotyczyła?

Pisałam w oparciu o dane udostępnione przez jedną z największych firm w województwie opolskim o międzynarodowym zasięgu. Głównym celem pracy było przedstawienie zalet Lean Manufacturing ze szczególnym uwzględnieniem analizy SMED na wybranym przykładzie praktycznym. Skupiłam się na procesie przezbrajania maszyny etykietującej. Przy wykorzystaniu analizy skrócono potrzebny do tego czas o – uwaga – ponad 50%.

Jak wygląda zastosowanie analizy SMED w praktyce?

Pierwszym krokiem jest nagranie procesu przezbrojenia. Następnie spisuje się skrupulatnie wszystkie czynności wykonywane w trakcie tego procesu i przypisuje do czynności zewnętrznych, wewnętrznych lub zakłóceń. Docelowo czynności zewnętrzne przenosimy do wykonania już po bądź przed przezbrojeniem maszyny. Zakłócenia eliminujemy i pozostają nam do wykonania tylko czynności wewnętrzne, a to zdecydowanie skraca czas całego przezbrojenia. W tym momencie analizujemy dodatkowo czynności wewnętrzne i eliminujemy z nich te, które możemy przenieść do działań zewnętrznych bez straty dla przezbrojenia. Ostatnim elementem jest redukcja czasu trwania czynności wewnętrznych oraz sta

ndaryzacja procesu w tym instrukcje stanowiskowe, karty pracy, szkolenia itp.

Dlaczego skupiła się Pani akurat na tzw. etykieciarce?

W całym procesie produkcji właśnie ta maszyna była tzw. wąskim gardłem i usprawnienie przezbrajania pozwoliło przyspieszyć całą linię. Dodatkowo w efekcie zastosowania analizy SMED zredukowana została ilość dość ciężkich elementów, które wymagały ręcznego przenoszenia w trakcie przezbrojenia, więc pracownicy byli bardzo zadowoleni.

Na jakie przeszkody czy trudności natrafiła Pani w trakcie pisania pracy?

Pierwsza przeszkodą był COVID-19 i związane z nim obostrzenia oraz kłopoty natury ogólnej. Drugą kwestią był utrudniony dostęp do danych. Bardzo skomplikowaną kwestią okazało się znalezienie firmy, chcącej być bohaterem mojej pracy inżynierskiej.

Szczerze mówiąc, było to zniechęcające i niezrozumiałe, bo ostatecznie analiza SMED jest znaną i dobrze opisaną metodą w ramach Lean Manufacturing. Uważam, że moglibyśmy osiągnąć dużo więcej, dzięki synergii miedzy studentami a firmami, gdyby przedsiębiorstwa  były bardziej otwarte na dzielenie się wiedzą i otwieranie drzwi przed młodymi naukowcami. Ostatecznie może  się to nam wszystkim opłacać.

Zatem wystosujmy, w tym miejscu, apel do przedsiębiorców o przychylniejsze spoglądanie na studentów, którzy chcieliby wykorzystać wiedzę ze studiów do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Zdecydowanie TAK!  Z mojej obserwacji wynika, że jest to szczególnie istotne w przypadku studentów, którzy wcześniej nie pracowali. Nieufność firm jest w takiej sytuacji barierą nie do przejścia.

Mamy nadzieję, że tak się stanie. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego zdecydowała się Pani zostać inżynierem?

Był to efekt osobistej analizy SWOT, którą przeprowadziłam po zakończeniu szkoły średniej. Wynikło z niej, że moją mocną stroną są działania uporządkowane i zorganizowane, stąd kierunek inżynierii produkcji. Szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, a Lean Manufacturing stał się moją pasją ze względu na prostotę wdrażania i natychmiastowe efekty.

Ostanie pytanie. Czy już Pani wie, na co przeznaczy środki ze zdobytej nagrody?

Zdobyłam je dzięki pracy dyplomowej, więc przeznaczę je na dalszy rozwój i zainwestuję w siebie.

Zatem powodzenia. Dziękuję za rozmowę.

Marcin Kałużny

 

Dr hab. inż.  Adam Deptuła
Promotor, pracy dyplomowej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

Praca dyplomowa Izabeli Bonczek trafiła do Kapituły Konkursu za Pańskim pośrednictwem. Dlaczego spośród wielu wybrał Pan akurat tę pracę?

Ze względu na niezwykle wysoki poziom teoretyczny, ale i praktyczny, jaki osiągnęła absolwentka. Perfekcyjnie opisała kolejne etapy metody SMED i świetnie wytłumaczyła jej istotę, co wbrew pozorom nie jest takie proste. Wykonała także bardzo dobrą pracę inżynierską ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Zaproponowała autorskie rozwiązania w procesie, np. zastosowanie szybkozłączek czy automatyzacji zmian w oprogramowaniu maszyny, co znacznie skróciło czas niezbędny do jej przezbrojenia. Co więcej, powołała dedykowany zespół projektowy do zadania oraz zdecydowała o nagraniu całego procesu, aby go przeanalizować. W ramach pracy dyplomowej przygotowała również profesjonalne instrukcje oraz kartę procesu. Dzięki własnej inicjatywie osiągnęła spektakularny sukces, skracając czas niezbędny do przezbrojenia z 30 do 14 minut!

Czy często trafiają się prace na tak wysokim poziomie?

Z moich obserwacji wynika, że jeżeli student udziela się w kołach naukowych, wykazuje inicjatywę twórczą i pracuje zawodowo już w trakcie studiów, to zwykle pisze prace wyróżniające się.

Jak postrzega Pan rolę promotora w trakcie powstawania pracy dyplomowej?

To zależy od poziomu studenta. Jeżeli nie jest on pewien co do tematu lub danego rozwiązania, to staram się pomagać, wskazywać drogę i kierunek dalszych poszukiwań. W przypadku studentów takich jak pani Iza, bardziej świadomych i wiedzących, czego chcą, skupiam się na monitorowaniu i nieprzeszkadzaniu w realizacji pracy.

Spodziewam się, że praca ze studentem, który wie, czego chce i dąży do celu, to czysta przyjemność?

O tak! Cieszę się, że czas, jaki im poświęcam, służy do powstawania nowych rozwiązań, które są wdrażane i korzystne dla przedsiębiorstw.

Gratuluję wspaniałych studentów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marcin Kałużny

 

VI EDYCJA 

Kapituła konkursu wyłoniła Laureata VI  edycji IKARA JAKOŚCI – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. prof. Romualda Kolmana.

Powołany przed laty konkurs ma na celu promowanie tematyki związanej z jakością oraz rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na  działalności organizacji. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. IKAR JAKOŚCI objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem konkursu i fundatorem nagrody finansowej oraz stażu dla zwycięzcy – Laureata Konkursu jest firma Marco Sp. z  o.o. – turkusowa organizacja.

Do konkursu zgłoszono pięć następujących prac:

„Projekt reorganizacji systemu produkcji w mleczarni” – praca inżynierska współautorstwa: Agnieszki Książyk, Weroniki Wyrzykiewicz, promotorem pracy jest dr Roman Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania;

„Koncepcja reorganizacji wybranych procesów magazynowych w badanym przedsiębiorstwie pod kątem ich automatyzacji” – praca inżynierska współautorstwa: Oliwii Kubsik, Kingi Lużyńskiej, Magdaleny Motały, Anny Pawlak, promotorem pracy jest dr Roman Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania;

„Wykorzystanie narzędzi szczupłego zarządzania w doskonaleniu procesów produkcyjnych na wybranym przykładzie” – praca inżynierska autorstwa Elżbiety Kasprzyk, promotorem pracy jest dr hab. inż. Zbigniew Buryn, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki;

„Hospitacja jako metoda zarządzania jakością w placówce dydaktycznej” – praca magisterska autorstwa: Patryka Mężyka, promotorem pracy jest dr hab. Piotr Rogala prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem;

Analiza SMED na podstawie wybranego procesu przedsiębiorstwa” – praca inżynierska autorstwa Izabeli Bonczek, promotor pracy
dr hab. inż. Adam Deptuła,  Politechnika Opolska, Wydziału  Inżynierii Produkcji i Logistyki, kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kapituła konkursu najwyżej oceniła pracę inżynierską Pani inż. Izabeli Bonczek.

Serdecznie gratulujemy!

Prace zgłoszone do konkursu w mijającej edycji charakteryzował znaczący potencjał aplikacyjny, w odpowiedni sposób poparty wynikami badań i analiz, co stanowiło jedne z ważnych kryteriów oceny prac wśród pozostałych kryteriów. Prace charakteryzowała oryginalność, wysoki poziom merytoryczny opracowania, zastosowanie odpowiednich metod badawczych, a także komunikatywność przekazu w prezentowaniu istotności tematu pracy i osiągnięcia celu.

Gratulujemy Laureatce i Panu Promotorowi, a także pozostałym uczestnikom konkursu!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: fundacjaqualitas.pl

Przewodniczący Kapituły
Dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ